روزه و ماه رمضان در قران کريم

خداوند در باب روزه و ماه رمضان در آيات 183تا 185 سوره بقره ميفرمايد:

اى کسانى که ايمان داريد، روزه گرفتن براى شما مقرر شده است، همانطور که براى قبل از شما هم مقرر شده بود، باشد که باتقوا شويد.(183)
روزهاى خاصى (براى روزه گرفتن مشخص شده)؛ اگر کسى بيمار يا در حال سفر باشد، مى تواند به جاى آن به همان تعداد از روزهاى ديگر را روزه بگيرد. کسانى که مى توانند روزه بگيرند، ولى با دشواري فراوان، مى توانند به جاى هر روزى که روزه را مى شکنند فقيرى را غذا دهند. اگر کسى (براى کارهاى پرهيزگارانه بيشترى ) داوطلب شود بهتر است.واگر بدانيد روزه گرفتـــن براي شمـــا بهتـــــر اســـت.(184)
رمضان ماهى است که در آن قرآن نازل شده است، که براى مردم هدايت، تعاليم روشن و کتاب قانون فراهم مى کند. کسانى از شما که شاهد اين ماه هستند بايد روزه بگيرند. آنان که بيمار يا در حال سفر هستند به جاى آن مى توانند روزهاى ديگرى به تعداد همان روزها روزه بگيرند. خدا براى شما راحتى مى خواهد نه سختى، تا سرانجام شمار(روزهاي روزه) را كامل كنيد و خدا را تجليل کنيد که شما را هدايت کرد وباشد كه سپاسگذار باشيد.(185)

--------------------------------------------------

در آيه 183 كه ميفرمايد: ، روزه گرفتن براى شما مقرر شده است، همانطور که براى قبل از شما هم مقرر شده منظور از "براي قبل از شما" امتهاي گذشته و قبل از اسلام است مانند امت موسي (ع)و عيسي(ع) و بعضي هم گفته اند منظور يهود و نصارا و يا پيامبران سابق ميباشد
و سپس ميفرمايد "باشد كه با تقوا شويد" (لعلكم تتقون) به اين معني كه فائده روزه تقواست

در ايه 185 صريحا عنوان شده كه قران در ماه رمضان نازل شده و ايه ؛انا انزلناه في ليله القدر؛ بيانگر نزول قران در يك شب (شب قدر كه از شبهاي ماه رمضان است)ميباشد .
از طرف ديگر شكي نيست كه نزول قران طي ۲۳ سال و بتدريج بر پيامبر (ص) نازل گرديد.

جهت توضيح اين موضوع در روايات واخبار امده است كه قران همگي در شـــب قـــــدر بــــــه بيت المعمور نازل شده سپس بتدريج طي ۲۳ سال بر پيامبر (ص) نازل گشته است
قولي ديگر انست كه قران دودفعه نازل شده يك بار فشرده و بسيط در شب قدر و يكبار به تدريج و تفصيل در طول ۲۳ سال ... به هرحال خدا بهتر ميداند

-------------------------------------------------------------------
- ماه رمضان تنها ماهي است كه در قران نام ان ذكر شده
- بيت المعمور : مسجدي كه گفته اند در آسمان چهارم برابر خانه كعبه است

/ 0 نظر / 11 بازدید