تولد حضرت مسيح (ع) مبارک باد

ميلاد حضرت عيسی مسيح (ع) بر همه خداجويان مبارک باشد


فراز هايي از انجيل مقدس :

ودر ماه ششم جبرئيل فرشته از جانب خدا به بلدي از جليل كه ناصره نام داشت فرستاده شد نزد باكره نامزد مردي مسمي بيوسف از خاندان داود و نام ان باكره مريم بود پس فرشته نزد او داخل شده گفت سلام بر تو اي نعمت رسيده خداوند با تو است و تو در ميان زنان مبارك هستي . چون او راديد از سخن او مضطرب شده متفكر شد كه اين چه نوع تحيت است. فرشته بدو گفت اي مريم ترسان مباش زيرا كه نزد خدا نعمت يافته اينك حامله شده پسري خواهي زائيدو او را عيسي خواهي ناميد . او بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلي مسمي شود و خداوند خدا تخت پدرش داوود را بدو عطا خواهد فرمود (انجيل لوقا باب اوا *26-33)

و واقع شد چون او در خانه به غذا نشسته بود كه جمعي از باجگيران و گناهكاران آمده با عيسي و شاگردانش بنشستند و فريسيان چون ديدند بشاگردان او گفتند چرا استاد شما با باجگيران و گناهكاران غذا ميخورد؟
عيسي چو شنيد گفت نه تندرستان بلكه مريضان احتياج به طبيب دارند
لكن رفته اينرا دريافت كنيد كه رحمت ميخواهم نه قرباني زيرا نيامده ام تا عادلان را بلكه گنهكاران را به توبه دعوت كنم ( انجيل متي باب نهم * 10-14)
هركه با من نيست بر خلاف من است و هركه با من جمع نكند پراكنده سازد از اينرو شما را ميگويم هر نوع گناه و كفر از انسان آمرزيده ميشود ليكن كفر بر روح القدس از انسان عفو نخواهد شد و هركه بر خلاف پسر انسان سخني گويد آمرزيده شود اما كسي كه بر خلاف روح القدس گـــويد در اين عالم ودر عالم آينده هرگز آمرزيــــــــــــده نخواهد شد(انجيل متي باب دوازدهم *30-33)

ليكن اي شنوندگان شما را ميگويم دشمنان خود را دوست داريد و با كسانيكه از شما نفرت دارند احسان كنيد و هركه شما را لعن كند براي او بركت بطلبيد و براي هركه با شما كينه دارد دعاي خير كنيد و هركه بررخسار تو زند ديگري را تيز بسوي او بگردان و كسيكه رداي تو را گيرد قبا را نيز از او مضايقه نكن هر كه از تو سوال كند بدو بده و هركه مال ترا گيرد از وي باز مخواه و چنانچه ميخواهيد مردم با شما عمل كنند شما نيز بهمان طور با ايشان سلوك نماييد زيرا اگر محبان خود را محبت نماييد شما را چه فضيلت است زيرا گناهكاران هم محبان خود را محبت مينمايند و اگر احسان كنيد با هركه بشما احسان كند چه فضيلت داريد چونكه گناهكاران نيز چنين ميكنند و اگر قزض دهيد بانيكه اميد بازگرفتن از ايشان داريد شما را چه فضيلت است زيرا گناهكاران نيز بگناهكاران قرض ميدهند تااز ايشان عوض بگيرند بلكه دشمنان خود را محبت نماييد و احسان كنيد و بدون اميد عوض قرض دهيد زيرا كه اجر شما عظيم خواهد بود و پسران حضرت اعلي خواهيد بود چونكه اوبا ناسپاسان و بد كاران مهربان است پس رحيم باشيد چنانكه پدر شما رحيم است (انجيل لوقا باب ششم*27-36)

حضرت عيسي (ع) در قران

فرشتگان گفتند،"اى مريم، خدا به تو مژده مى دهد: کلمه اى از جانب او که نامش مسيح است، عيسى پسر مريم. او در اين زندگى و در آخرت شخصى برجسته و يکى از نزديکترين افراد به من خواهد بود.(آل عمران 45)
"او در گهواره و همچنين در بزرگسالى با مردم صحبت خواهد کرد و يکى از پرهيزگاران خواهد بود."(46)
او گفت،"پروردگار من، چگونه مى توانم پسرى داشته باشم، با آنکه هيچ مردى به من دست نزده است" او گفت، "خدا اينچنين هر چه بخواهد مى آفريند. براى انجام هر کارى، فقط به آن مى گويد، "باش" و آن هست.(47)
"او کتاب آسمانى، حکمت، تورات و انجيل را به او خواهد آموخت."(48)

بعد از آنها، ما عيسى، پسر مريم را فرستاديم، که تورات، کتاب آسمانى قبلى را تصديق مى کرد. و به او انجيل داديم، که حاوى هدايت و نور بود و کتاب هاى آسمانى پيشين، تورات را تصديق مى کرد و بر نور و هدايت آن مى افزود و روشنگرى بود براى پرهيزگاران.(مائده 46)

خدا خواهد گفت، "اى عيسى، پسر مريم، نعمت هاى من را بر خود و بر مادرت به ياد آور. من تو را با روح القدس حمايت کردم، تا بتوانى در گهواره و همچنين در بزرگسالى با مردم صحبت کنى. من به تو کتاب آسمانى، حکمت، تورات و انجيل آموختم. به ياد آور که تو به اجازه من از گل پيکر پرنده اى را آفريدى سپس در آن دميدى و به اجازه من، به يک پر نده اى زنده تبديل شد. تو به اجازه من کور و جزامى را شفا دادى و مرده را به اجازه من زنده کردى. به ياد آور که من تو را از بنى اسرائيل که مى خواستند با وجود معجزات شگرفى که به آنها نشان دادى، آزارت دهند حفظ کردم. کافران در ميان آنها گفتند، اين شعبده اى است آشکار."

"به ياد آور که من به حواريون الهام کردم: شما بايد به من و به رسول من ايمان بياوريد. آنها گفتند، ما ايمان آورده ايم و شاهد باش که ما تسليم هستيم."

به ياد آور که حواريون گفتند، "اى عيسى، پسر مريم، آيا پروردگارت مى تواند براى ما از آسمان خوراک مفصلى پايين فرستد" او گفت، "به هيبت و حرمت خدا ارج نهيد، اگر مؤمن هستيد."

آنها گفتند، "ما مى خواهيم از آن بخوريم، تا قوت قلب پيدا کنيم و مطمئن شويم که تو به ما حقيقت را گفته اى. ما بر آن شاهد خواهيم بود."

عيسى، پسر مريم گفت، "بارالها، پروردگار ما، خوراک مفصلى از آسمان براى ما فرو فرست. بگذار آن براى هر يک از ما به وفور و از جانب تو نشانه اى باشد. براى ما روزى فراهم کن؛ تو بهترين روزى دهنده هستى."

خدا گفت: "من آن را پايين مى فرستم. هر کسى که در ميان شما بعد از اين باور نکند، او را چنان تنبيه خواهم کرد که هرگز کسى را آنطور تنبيه نکردم."(مائده 115-110)

/ 0 نظر / 17 بازدید