سفارش به سلام کردن

بنام خداوند بخشنده مهربان

خداوند انسان مومن را به سلام کردن سفارش میکند و سلام را مایه خیر ، مبارک ، پسندیده و بهشتی قرار داده:

و چون بشما درودی گویند در پاسخ درود بهتر از ان گویید و یا حد افل همان را باز گویید
که خدا بر هر چیز برای حسابگری ناظر است (نساء 86)


وقتی وارد خانه ای میشوید سلام کنید

ای مومنان به خانه هایی جز خانه های خودتان وارد نشوید مگر انکه اشنایی دهید و اجازه گیرید و بر اهل ان سلام کنید این بخیر شماست باشد که پند پذیرید ( نور 27)

سلام کردن درودیست که در واقع بخود انسان بر میگردد حال یا بواسطه جوابی که میگیرد و یا بواسطه اجرای سفارش خداوند :

... و چون وارد هر خانه ای شدید بر خودتان سلام دهید که تحیت الهی است و مبارک و پسندیده است...(نور 61)

حتی خداوند به پیامبر (ص) دستور میدهد که به مومنان سلام کند و این امر میرساند که همواره نباید بزرگتر ها ویا افرادی با درجات بالاتر منتظر سلام دیگران باشند بلکه در سلام کردن باید پیش دستی کرد. :
و وقتی که مومنین نزد تو ایند بگو سلام بر شما ...(انعام 54)

خداوند سلام را درود بهشتیان قرار داده از این روی میفرماید:

و کسانی که ایمان اورده اند و کار های شایسته کرده اند به اذن پروردگارشان به بوستانهایی در اورده میشوند که جویباران از فرودست ان جاریست ، جاودانه در انند ، درودشان در انجا سلام است (ابراهیم 23)

خداوند بندگان خود را به فروتن و ملایم بودن در برابر نادانان سفارش میکند و میفرماید در جواب نادانانی که با ما جاهلانه سخن میگویند سلیمانه رفتار کرده و بانها نیز سلام بگوییم .

و بندگان خدای رحمان کسانی هستند که روی زمین فروتنانه راه میروند و چون نادانان ایشان را مخاطب سازند سلیمانه پاسخ گویند (به انها سلام گویند) - (فرقان 63)

خدا همواره یارتان باشد .شاد و موفق باشید.


/ 0 نظر / 9 بازدید