در بيابان؟

بنام خدا

چند وقت پیش به مطلبی برخوردم که در ان ادعا شده بود در قران تناقضاتی وجود دارد و بعنوان مثال گفته بود:

در آیه ای گفته شده که یونس از شکم ماهی به بیابان خشکی انداخته شده ولی در ایه دیگر گفته شده که وی به بیابان انداخته نشده:

سپس ما او را در حالیکه مریض بود به ساحل بی اب علف انداختیم (37:145)

اگر رحمت پروردگارش او را دستگیری نمیکرد در حالیکه ملعون شده بود به ساحل بی اب و علف انداخته میشد (68:49) ....

و اما دا ستان حضرت یونس (ع):

حضرت یونس ازدستور خداوند مبنی بر رفتن به نینوا و هدایت مردم انجا سر باز زد چرا که انان از دشمنان بنی اسراییل بوده و یونس (ع) میخواست که خداوند انان را مجازات کند بنابراین بکنار دریا گریخت و بر کشتی پناه برد وقتی کشتی حرکت کرده و بمیان دریا رسید طوفان عظیمی در گرفت پس مسافرین کشتی بیکدیگر گفتند گناهکاری در بین ماست بنابراین برای شناخت گناهکار قرعه کشی کردند و قرعه سه بار متوالی بنام حضرت یونس (ع) افتاد و او را بدریا افکندند تا کشتی سالم عبور کند پس از اینکه یونس(ع) بدریا انداخته میشود ماهی بزرگی بدستور خداوند ایشان را میبلعد انگاه حضرت یونس دست بدعا برداشته وبرای نجات خود دعا میکند خداوند دعای ایشان را میپذیرد و به ماهی دستور میدهد که ایشان را به ساحل بیاندازد سپس خداوند به ایشان مجددا دستور میدهد که بهدایت مردم نینوا برود ...

آیات قران :

در قران این داستان بطور مختصر یاداوری میشود:

سوره مبارکه صافات

و بیگمان یونس از پیامبران بود 139

آنگاه كه به سوى كشتى پر (از جمعیت) بگريخت 140

پس (سرنشينان) با هم قرعه انداختند و (يونس) از باختگان شد 141

(او را به دريا افكندند) وماهى بزرگی او را بلعيد در حالى كه مستحق ملامت بود 142

و اگر او از زمره تسبيح ‏كنندگان نبود 143

قطعا تا روزى كه برانگيخته مى‏شوند در شكم آن (ماهى) مى‏ماند 144

پس او را در حالى كه ناخوش بود به بیابان خشكى افكنديم 145

و بر بالاى (سر) او درختى از (نوع) كدوبن رويانيديم 146

سوره مبارکه قلم

پس در انتظار حكم پروردگارت شكيبايى ورز و مانند همدم ماهى (يونس)مباش کــه دلگیر و خشمــــــگین ندا کرد 48

اگر نعمتی از جانب پروردگارش او را دستگیری نمیکرد با حالتی نکوهیده در بیابان خشک می افتاد 49

ولی پروردگارش او را بر گرید و از صالحینش کرد 50

اگر کمی دقت کنیم متوجه میشویم که این دو ایه نه تنها در تناقض نیستند بلکه در تایید یکدیگر میباشد. در ایه 49 سوره قلم گفته نشده که حضرت یونس به بیابان پرتاب نشد بلکه برعکس تایید میکند که یونس (ع) در بیابان خشکی افتاد ولی نه با حالت نکوهیده چون خداوند او را بخشیده بود و باین معنیست که اگر خداوند ایشان را مورد بخشش و رحمت قرار نمیداد وی پس از افتادن در بیابان نکوهیده رها میشد .

پس او را در حالى كه ناخوش بود به بیابان خشكى افكنديم (صافات 145)

اگر نعمتی از جانب پروردگارش او را دستگیری نمیکرد با حالتی نکوهیده در بیابان خشک می افتاد (قلم 49).

خداوند بواسطه تسبیح گویی ایشان را از شکم ماهی رهانید و به بیابان خشک انداخت با این حال خداوند میتوانست پس از این  وی را بسبب نا فرمانی در ان بیابان بحال خود رها کند تا سرزنش شود ولی اینگونه نشد و خداوندایشان را بخشید و بیشتر نکوهش نفرمود نعمت خود را ارزانی داشت و برای هدایت ان قوم فرستاد.

 لا يضل ربي و لا ينسى

پروردگارم نه خطا مى‏كند و نه فراموش مى‏نمايد.

/ 0 نظر / 9 بازدید