شگفت انگيز است شب قدر...

سوره مبارکه قدر (سرنوشت)

بنام خداوند بخشنده مهربان

ما آن(قران) را در شب قدر نازل کرديم. (۱)

و تو چه دانی شب قدر چیست؟ (۲)

شب قدر بهتر از هزار ماه است. (۳)

فرشتگان و روح (جبرئیل) در آن شب به اجازه پروردگارشان فرود مى آيند، تا هر فرمانى را اجرا کنند. (۴)

صلح و آرامش تا شروع سپيده دم برقرار است. (۵)

/ 0 نظر / 11 بازدید