توبه چه كساني پذيرفته است؟

خداوند در قران كريم سوره نساءآيات18و17 ميفرمايد:
محققا خدا توبه آنهايي را ميپذيرد كه عمل ناشايسته را از روي جهل و ناداني مرتكب شوند
پس از آنكه زشتي عمل را دانستند بزودي توبه كنند پس خدا آنها را مي بخشد و خدا دانا و
درستكار است( 17)
كسي كه با عمال زشت تمام عمرش اشتغال ورزد تا آنگاه كه بيقين مشاهده مرگ كند در آن ساعت پشيمان شود وگويد اكنون توبه كردم .توبه چنين كسي پذيرفته نخواهد شد چنانچه هركس
بحال كفر بميرد نيز توبه اش قبول نشود بر اين گروه عذابي بس دردناك
مهيا ساختيم.( 18)

بسيار هستند كساني كه جهت كسب بيشتر دارايي و رفاه چه حق ها كه پايمال نميكنند و براي اندكي مال و
منال دنيوي چه قسمهاي دروغي كه بر زبان نميآورند
اين افراد بعضا به خود وعده توبه در روزگار كهولت را ميدهند و با اينكه به اعمال نا ثواب خود واقفند ميگويند
اكنون كه جوان هستيم بگذاريد به اندوختن مال و ثروت بپردازيم و در زمان پيري توبه كرده و سالهاي آخر عمر
را به عبادت ميگذرانيم !!!!
اين جاهلان فراموش كرده اند كه زمان پايان عمر را فقط خداوند ميداند و بس و از طرفي اگر هم به سنين
كهولت برسند و توبه كنند طبق اين آيه شريفه توبه آنها مورد قبول درگاه حق نخوهد بود چون بر نادرستي
اعمالشان آگاه بودند.


/ 0 نظر / 10 بازدید