فقط بايد از خداوند طلب حاجت كرد

در قران كريم تاكيد شده كه فقط بايد از خداوند طلب حاجت كرد نه كس ديگر متاسفانه عـــــده اي ناآگاهانه از اين امر پيروي نميكنند
بنا به فرموده قران تنها بايد از خدا ياري خواست و از او درخواست كرد و در كنار خدا نبايد از كسي طلب حاجت كرد :

دعوت حق(اجابت دعاي حق) خاص اوست، در حاليکه معبودانى که غير از او مي خوانند، هرگز اجابتشان نمي كنند. بنابراين، آنها مانند کسانى هستند کــــه دســــــت هاى خود را به طرف آب دراز مى کنند، اما چيزى به دهانشان نمى رسد. دعاى کافران بيهوده است.(رعد 14)

تنها تو را پرستش مى کنيم و تنها از تو ياري مى خواهيم.(فاتحه 5)

پرستش هر معبودي در كنار خدا منع شده است

آيا اين حقيقت ندارد که آنها در حال پرستش معبودهايى هستند که هيچ چيز خلق نمى کنند و خودشان خلق شده اند(اعراف 191)

بگو، "آيا هيچ يک از معبودهايتان مى تواند خلقت را آغاز کند، سپس آن را تکرار نمايد" بگو، "خدا خلقت را آغاز مى کند، سپس آن را تکرار مى نمايد."(يونس 34)

معبودان شما هيچ قدرتي ندارند و خودشان خلق شده هستند

با اينهمه، آنها خدايانى در کنار او قرار مى دهند که هيچ چيزى خلق نمى کنند آنها خودشان خلق شده اند و هيچ قدرتى ندارند که حتى به خودشان ضرر يا منفعتى برسانند و نه قدرتى دارند که بتوانند زندگى، يا مرگ، يا رستاخيز را کنترل کنند(فرقان 3)

و اما معبودانى که آنها در کنار خدا قرار مى دهند، چيزى را خلق نمى کنند؛ آنها خودشان خلق شده بودند.(نحل 20)

آنها مردگان بی جانند و هيچ نمى دانند چگونه يا چه موقع برانگيخته خواهند شد.(نحل 21)

معبوداني كه در كنار خدا قرار داديد مورد تاييد خداوند نيستند

بگو، "معبودانى را که در کنار خدا قرار داده ايد در نظر بگيريد؛ به من نشان دهيد که آنها در زمين چه آفريده اند." آيا در(آفرينش) آسمان ها شراکتى دارند آيا کتابى به آنها داده ايم که در آنها بر مبناي ان حجتي (در دست ) دارند؟ حقيقتا ً، آنچه ستمکاران به يکديگر وعده مى دهند خيالى بيش نيست.(فاطر 40)

/ 0 نظر / 38 بازدید