سفارش به نیکو سخن گفتن

بنام خدا

خداوند بندگان خود را به نیکو سخن گفتن سفارش میکند . سخن نیکو را به درختی پاکیزه و پر ثمر و سخن بد را بدرختی ناپاک و بی ثبات تشبیه میکند.

خداوند در سوره ابراهیم میفرماید:
آيا ندیدی که خدا چگونه مثالی زد و سخن نیک را به درخت پاکیزه ای تشبیه کرد که ريشه اش ثابت و استوار و شاخه هايش سر به آسمان کشيده است؟(24)
همیشه به اذن پروردگارش میوه خود را میدهد خدا این مثلها را برای مردم میزند شاید متذکر شوند.(25)
و سخن بد را به درخت ناپاکی شبیه کرد که از زمین کنده شده و قرار و ثباتی ندارد.(26)


سخن بد مایه کدورت

و به بندگانم بگو سخنی که بهتر است بگویید چون شیطان میان انان کدورت میافکند که شیطان برای انسان دشمنی اشکار است (اسرا 53)

سخن نیک و عمل شایسته ، هردو باهم . عمل نیک ارزش سخن خوب را بیشتر میکند .

هر کس عزت میخواهد (بداند که) هرچه عزت است نزد خداست ، سخنان پاکیزه به سوی او بالا میرود و کار نیک ان را در بالاتر رفتن مدد میدهد و کسانی که با گناهان خود با خدا نیرنگ میکنند عذابی سخت دارند و مکر انان بی نتیجه خواهد بود (فاطر 10)

/ 0 نظر / 68 بازدید