ارتباط با كفار در قران چگونه بيان شده؟ و آيا در شرايت خاص جايز است؟

خداوند در قران سوره آل عمران آيه 28 ميفرمايد:
نبايد اهل ايمان مومنان را واگذاشته و از كافران دوست گيرند و هركه چنين كند
رابطه او با خدا مقطوع است مگر براي در حذر بودن از شر انها(تقيه كند) و خدا
شما را از عقاب خود ميترساند و بازگشت همه بسوي خدا خواهد بود

/ 0 نظر / 9 بازدید