پاداش و کيفر

خداوند در سوره مباركه انعام آيه 160 ميفرمايد:
هر كس كار نيكو كند او را ده برابر آن پاداش خواهد بود
و هر كس كار بدي انجام دهد جز به مانند آن كيفر نخواهد
ديد و ستمي بر آن نخواهد شد.

خداوند بواسطه رحمت و بزرگواريش پاداش عمل نيك را
ده برابر قرار ميدهد و گناه را به قدر استحقاق كيفر ميدهد

/ 0 نظر / 9 بازدید