خداوندا مرا بر ترس و اندوهم غالب فرما.

خداوند خلق را بشارت میدهد که از جمله عواید ایمان بخدا و او راهمواره در یاد داشتن و انجام اعمال نیکو از بین رفتن ترس و اندوه میباشد .
بدین معنی که خداوند انسان مومن را کمک میکند تا از چنگال ترس و نگرانی رهایی یابد

بدانید که دوستداران خدا نه بیمی بر انهاست و نه اندوهگین میشوند (یونس62)

بله کسیکه روی خود بسوی خدا نهد و در عین حال نیکو کار هم بوده باشد نزد پروردگارش محفوظ خواهد بود و اندوهی و ترسی نخواهد داشت (بقره 112)

مومنان و یهودیان و صابئین و مسیحیان ، هر کس که بخداوند و روز واپسین ایمان اورده و نیکو کاری کرده باشد نه بیمی بر انهاست و نه اندوهگین میشود .(مائده 69)

/ 0 نظر / 12 بازدید