عذاب جهنم

خداوند در قران كريم سوره آل عمران آيه 182 ميفرمايد:
اين عذاب را بدست خود پيش فرستاديد و خداوند هرگز در حق
بندگان خود ستم نخواهد كرد

اين آيه جواب كسانيست كه اظهار ميكنند اگر خدا رئوف و
بخشنده است پس چرا بندگان خود را به عذاب سخت آتش جهنم
دچار ميكند
خداوند در اين آيه صريحا فرموده است كه اين عذاب را كفار خود
با دست خود براي خودشان مهيا كرده اند چون خداوند هرگز بر بندگانش
ظلم روا نميدارد

/ 0 نظر / 7 بازدید