پاداش نیکوکاران را فرونمیگذاریم

بنام خدا
خداوند متعال درآیاتی چند متذکر شده که پاداش نیکوکاری هرگز فروگذار نخواهد شد، خداوند توانایی که از همه چیز اگاه است پاداش اعمال نیکو را تمام و کمال خواهد داد.

پیروی و عبادت خداوند

کسانى که از کتاب آسمانى پيروى کنند و نماز را بجا آورند(بدانند که) ما هرگز پاداش نیکوکاران را فرونمیگذاریم.(اعراف 170)

در سوره یوسف پس از بیان داستان این پیامبر میفرماید:

ما اينچنين يوسف را در زمين مستقر کرديم، تا در ان هرجا که خواهد قرار گیردهر کس را که خواهیم رحمت خویش بر او ارزانی داریم و ما هرگز پاداش نیکوکاران را فرونمیگذاریم.(یوسف 56)
ایمان و زندگی پرهیزگارانه مقدمه ای برای نیکوکاری

و اما کسانى که ايمان مى آورند و زندگى پرهيزکارانه اى را مى گذرانند(بدانند که) ما هرگز پاداش اعمال نیکوکاران را فرونمگذاریم.(کهف 30)

/ 0 نظر / 36 بازدید