حجاب زنان در قران

بنام خداوند بخشنده مهربان

همواره در باره حجاب بانوان و چگونگي بيان ان در قران سوالات زيادي مطرح بوده است ؛ در واقع امر به پوشش براي همه زنان صرفا در دو آيه (ايات 31 سوره نور و 59 احزاب) بيان شده و پوشاندن سر از آيه 31 سوره نور برداشت شده است . البته آيات ديگري در مورد نحوه رعايت حجاب وجود دارد كه صرفا مخصوص زنان پيامبر (ص) بوده و شامل حال ساير زنان نميشود چون بگفته خود قران زنان پيامبر مانند ساير زنان نيستند و وظايف انان نيز با ساير زنان متفاوت بوده .

در ايه 59 سوره احزاب خداوند ميفرمايد :
اى پيامبر، به همسران خود، دختران خود و همسران مؤمنان بگو که جلباب هايشان را بر خود بپوشند . بدين ترتيب، آنها محتملتر است كه شناخته شوند و رنجانده نشوند . خداست آمرزنده و مهربان .

جلباب جامه ايست سراسري كه تمامي بدن را ميپوشاند از گردن به پايين و شامل سر نميشود

ميگويند سبب نزول آيه اين بوده كه در آن زمان عده اي ، كنيزاني را كه با سر و گردن باز بيرون ميامدند با مزاح و شوخي و متلك مي ازردند و در مواردي زنان مسلمان را با انان اشتباه ميگرفتند . در اين ايه ميفرمايد كه زنان مسلمان جلباب بپوشند تا بواسطه ان سر و گردنشان پوشيده شود و از ديگر زنان تشخيص داده شوند تا مورد آزار قرار نگيرند.

و اما ايه اي كه حجاب سر براي زنان از ان برداشت شده ايه 31 سوره مباركه نورخصوصا ان قسمت است كه ميفرمايد: وليضربن بخُمُرهنّ على جيوبهنّ (و خِمار ها را بر گريبانها بيندازند)

در اين ايه خداوند ميفرمايد:


و به زنان مؤمن بگو ديدگانشان را فرو گذارند و نجابت خود را حفظ نمايند. و زينت خود را آشكار نكنند مگر انچه ظاهر است و خِمار ها را بر گريبانها بيندازند. وزينت خود را جز براي شوهرانشان، پدارانشان، پدر شوهرانشان، پسرانشان، پسران شوهرانشان، برادرانشان، پسران برادرشان، پسران خواهرشان، زنان ديگر و ملك يمينشان يا غلاماني که تمايل جنسى ندارند، يا بچه هايى که به بلوغ جنسى نرسيده اند آشكار نكنندو پاها را بر زمين نزنند كه زينت مخفي ايشان اشكار گردد . همه شما بايد به خدا توبه کنيد، اى مؤمنان، تا باشد که رستگار شويد.

كلمه خُمُر از خَمر اتخاذ شده و به معني پوشانيدن و سرپوش نهادن بر چيزيست و به مشروبات الكلي از ان جهت خَمر ميگويند كه عقل را مستور ميكند مفرد خُمُر، خِمار ميباشد.

برداشت ها و نظرات متفاوتي در مورد اين آيه شريفه وجود دارد

-عده اي معتقدند كه اين ايه به معني پوشانيدن از سر تا گريبان ميباشد و صورت هم بايد پوشيده شود

-عده اي معتقدند كه اين ايه بمعناي پوشانيدن از سر تا گريبان ميباشد بغير از صورت چون ميفرمايد " و زينت خود را آشكار نكنند مگر انچه ظاهر است"

-عده اي معتقدند در اين ايه تاكيد به پوشانيدن گريبان و سينه ميباشد و اشاره اي به الزام در پوشانيدن سر و مو نشده چون فرموده " خِمارها را بر گريبانها بيندازند "و از انجا كه اعراب چه مرد و چه زن بخاطر شرايط جوي سر خود را ميپوشانند و اين پوشش براي زنان خِِمار نام داشته و زنان مانند مردان انرا روي سرشان ميانداختند ودنباله انرا به پشت گردن و روي شانه هايشان رها ميكردند ، خداوند فرمان داده كه با دنباله حجابهايشان، گريبان و سينه خود را بپوشانند . و ازانجهت از خِمار نام برده شده كه پوشش معمول آن زمان بوده و در حقيقت پوشانيدن گردن و سينه لازم است نه سر و مو.

-عده اي معتقدند از انجا كه فرموده " زينت خود را آشكار نكنند" و مو مهمترين زينت زن است پس پوشش شامل سر و مو هم ميشود

-عده اي معتقدند منظور از زينت ، زيور الات ميباشد و معني ان اينست كه در حظور نامحرمان زيور الات خود را عمدا بنمايش نگذارند مگر انمقداري كه ظاهر است مثل حلقه و دستبند

-عده اي معتقدند منظور از زينت اعضاي بدن است مانند دست ها و پاها كه نبايد در حضور نا محرمان آشكار باشد مگر انمقدار كه ظاهر است مثل كف دست ها وسر و صورت .
عده اي معتقدند كه زينت هم شامل اندام و هم زيورالات و هم موي سر ميشود كه بايد همه انها پوشانده شوند.

-عده اي معتقدند كه اگر منظور مو و سر بود مستقيما اشاره ميشد كه مثلا حتي تار مويي نبايد معلوم باشد . و از انجا كه ذكر نشده بنابراين پوشانيدن گريبان و پاها و بازو ها (بتعبير زينت) كافيست .

-عده اي معتدقندند اين مساله دستوري بوده در انزمان جهت متمايز كردن زنان مسلمان از غير مسلمان و اگر پوشش سر امر مهمي بود مسلما بيشترو واضح تر مورد تاكيد قرار ميگرفت و مانند موارد مشابه مجازاتهاي دنيوي و اخروي رعايت نكردن ان بيان ميشد.

ولي انچه واضح و مسلم است اختياري بودن حجاب براي زنان سالخورده ميباشد .
در همين سوره مباركه نور ايه 60 خداوند ميفرمايد :

و زنان پير و از پا افتاده ايكه اميد ازدواج ندارند بر انان گناهي نيست كه جامه هايشان را فروگذارند به شرط انكه
زينت نمايي نكنند و اينكه پاكدامني بورزند بر ايشان بهتر است و خداوند شنواي داناست.


عده اي همين ايه را دليل مياورند كه پوشش مورد نظر قران ، پوشش بدن ميباشد چون در اين ايه ميفرمايد بر انان گناهي نيست كه جامه هايشان ( كه منظور همان جلباب است) را فرو گذارند به شرط انكه قصد زینت نمایی نداشته باشند، بنابراين از انجا كه كلمه جامه بكار برده شده پس منظور از زينت اعضاء بدن ميباشد و بنابراين در ايه 31 نيز زينت بهمين معنيست .

بهر حال خدا عالم است و مهربانترين و بخشنده ترين.

/ 0 نظر / 192 بازدید