قران بسيار روشن بيان گرديده

سلام دوستان عزيز

دوست عزيزمون AHURA در مورد معني آيه 5 سوره مباركه قدر سوال فر موده بودند

البته آنچه مسلم است طبق فرموده خداوند قران واضح و روشن(سوره هود آيه 1:قران كتابي است محكم كه از جانب خداي حكيم و آگاه بر حقايق عالم بسيار روشن بيان گرديده) و با جرئيات كامل(سوره فصلت آيه 1: کتابى آسمانى که آيات آن با جزئيات کامل فراهم شده است)
بيان شده است
خداوند قران را از طريق رسول خود براي ما فرستاد و هنگام خلقت نيز بما رسول باطني (عقل ) عنايت فرمود بنابراين با كمك ايندو معاني آيات بر ما واضح و آشكار ميگردد

اما از نظر قواعد عربي" سلام هي حتي مطلع الفجر"
سلام به معني سلامت و عاري بودن از آفات ميباشد و "سلام هي " اشاره است
به اينكه عنايت الهي شامل حال همه بندگاني ميشود كه به او پناه آورده باشند و ميتواند به اين معنا باشد كه وسوسه هاي شيطان هم در اين شب موثر واقع نميشود
بنابراين تا سپيده دم آرامش برقرار است
موفق باشيد.

/ 0 نظر / 10 بازدید